Splash Session

Monday 19th – Friday 23rd
Splash – 10.30am-12.00pm, 1.15pm-2.45pm

Wednesday 28th - Friday 30th
Splash – 11.00am-12.00pm, 1.00pm-3.00pm